Paneny (2010-2011)/ Panenas (2010-2011)

Paneny

Terezka Damcová

léto 2010 až do teď
Před rokem v létě jsem začla vyrábět hlavičky z kameniny. V té době jsem neuměla šít, ale chtěla jsem, aby paneny měly i tělo. Tak jsem vytáhla ze sklepa šicí stroj a začala pracovat. Natolik se mi šití zalíbilo, že jsem ušila několik kostýmů i sobě např. oblek Bílého vodníka, šaty Hamletky. Abych se přiblížila estetice panen začala jsem s výrobou masek pro sebe. Protože paneny i masky byli natolik oživlý, chodila jsem s nima navštěvovat pohádkový zákoutí, kde jsem nasávala atmosféru ducha místa. Postupně jsem vytvořila všem hlavám tělo. Začala jsem jednotlivé charaktery fotografovat v Komíně u řeky, v Kohoutovicích v opuštěných zahrádkách, na Zbrojovce v továrně. Postupně mě lákala i jiná místa v okolí (hřbitov, letiště, nádraží). Hlavní postavy Frída Kakao a Ďábel Ocasatý se mnou jezdili i na vzdálenější výlety např: Kuřim, Smíchov, Bagnaia, Florencie, Vysočina, Plitvická jezera. Občas jsem se nechávala s panenama fotit nebo i natáčet od našich přátel, v různých situacích, tvořili jsme tak naše společné příběhy, mytologii. Před lety mě zaujali indiáni pueblos, kteří slavili přicházející úrodu tancem v maskách. Masky představovaly jednotlivé panenky, do kterých se indiáni převtělovali a které představovaly bohy, jež uctívali. Někdy jsem se nechávala inspirovat umělci z celého světa a tvořila tak parafráze na ně nebo jejich díla např: William Shakespeare , Miguel Cervantes od našich přátel, Yayoi Kusama, David Lynch, Pieter Brueghel, Leonardo da Vinci. Jindy zase všem známými hrdiny jako je třeba Vinetů nebo Alenka. Téma oživlých panen mě natolik baví a zajímá, že v něm budu pokračovat i nadále.

Dolls

summer 2010 till now A year ago, in summer, I started making heads from earthenware. I couldn’t sew at that time but I wanted my dolls to have a body too. So I dragged a sewing machine out of the cellar and started working. I started to like sewing so much that I made several costumes even for myself, for example the White Merman, Hamletka’s dress. To approach the doll aesthetics I started making masks for myself. Because the dolls and the masks were so life-like I started going to fairy-tale places with them, where I soaked up the spirit of the place. Step by step, I made bodies for all the heads. I started to take pictures of individual characters in Komín by the river, in Kohoutovice in an abandoned garden colony, in Zbrojovka factory. Then also other palces started to attract me (cemetery, airport, train station). The main “heroes”, Frída Kakao and Ďábel Ocasatý (the Tail Devil) went to even farther trips with me: Kuřim, Smíchov, Bagnaia, Florencie, Vysočina, Plitvice lakes. Sometimes I asked our friends to take photos or videos of me with the dolls, in various situations and so we created our storied, the mythology. Years ago, I got interested in Indians pueblos, who celebrated the coming harvest by dancing in masks. The masks were dolls into which the Indians embodied and who represented gods they revered. Sometimes I took inspiration from artists from around the world and paraphrased them or their works: William Shakespeare , Miguel Cervantes from our friends, Yayoi Kusama, David Lynch, Pieter Brueghel, Leonardo da Vinci. Other times, I just used well-known characters like Winnetou and Alice. The topic of dolls being alive is so attractive and enjoyable for me that I plan to continue playing with it.


popis charakteru (1)
popis charakteru (2)

Terezka Damcová

skupina Vyvrhel
prezident : Tereza Damcová
jednatel : Tereza Damcová
hlavní zástupce presidenta: Frída Kakao
vedlejší zástupce presidenta: Ďábel Ocasatý
živí členové: Tereza Damcová
oživlí členové: Frída Kakao, Ďábel Ocasatý, Džefrik, Bílý vodník, Malenka, Pavlínka, Drákula, Hehe efekt, Koník, Pierot, Kocourek s trubičkou, Dva mušketýři v jedné krávě, Mrož, Artista, Kašpárek, Číňanka s melírem, Žabák kocourkem, Kača, Kocour, Bufeťák, Blonďák, král 4 Tváří, Houbovej dědek, 7 životů, Zoo Zoro, Milan, Ítí, Filomena Rap, Vinetů, Bubačka, Samuraj, Dobrý bandita.
oživlí členové zatim jen s hlavou: Ninja, Pusatka, Myšička kolombína, Harlekýn, Upír Pat, Milan s jedním zubem, Pravampirus, loupežník Koksbaba, Harry, Robin, Janošík, Kryštůfek, Alenka, Jéža, Bob Marley, Don Quichote,
Oficiální vznik této skupiny se datuje od roku 2010, to jste poprvé mohli spatřit fota oživlých členů na sociální síti fb, kde se začaly začali nekompromisně prosazovat jako tajemní hekři snů, všech těch, co jejich album navštívili, aniž by tuto skutečnost věděli. Oživlýí členové si dovolují tvrdit, že jejich energie je na světě, již mnohem dříve. Navazují myšlenkou, že přece Jánošík, Vinetů, , Zoro, Kryštůfek Robin, Alenka, Harry Potter, Bubačka, Bob Marley, Jéža, Tři mušketýři tu byli mnohem dřív. V závěru však dodávají, že ale tenkrát, na západě, se nemohli potkat a vytvořit společně skupinu, což jim bylo umožněno až před rokem, v době multimediálního a virtuálního pokroku.
Magickým místem vzniku skupiny Vyvrhel se stal komín, nedaleko řeky se třemi břehy, v roztomilé osadě na Moravě.
Program skupiny Vyvrhel: boj s větrnými mlýny, zhmotňování neviditelného, záchrana oživlých míst s neopakovatelnou atmosférou a kouzlem.
Upozornění: skupina Vyvrhel je natolik uzavřená a soliterní společnost, že do svých kruhů přibírá pouze oživlé členy.

Dolls

Vyvrhel Group
president : Tereza Damcová
executive : Tereza Damcová
deputy president: Frída Kakao
deputy deputy president: Ďábel Ocasatý (the Tail Devil)
living members: Tereza Damcová
members go-alive: Frída Kakao, the Tail Devil, Jeffrik, White Merman, Malenka, Pavlínka, Dracula, Hehe Effect, Pony, Pierrot, Cat with Tube, Two Musketeers in a Cow, Walrus, Artiste, Punch, Chinese Woman with Highlights, Frog Being a Cat, Kate, Tomcat, Buffet Man, Blonde Man, King of Four Faces, Mushroom Old Man, 7 Lives, Zoo Zoro, Milan, Etee, Philomena Rap, Winnetou, Bubačka, Samurai, Good-hearted Bandit.
members go-alive with a head only: Ninja, Pusatka, Little Mouse Columbine, Harlequin, Vampyre Pat, Milan with One Tooth, Pravampirus, Robber Koksbaba, Harry, Christopher Robin, Janošík, Alice, Jéža, Bob Marley, Don Quichote,
The official start of the group came in 2010, when you could first see the photos of the members go-alive at social network fb, where they started to secretly hack the dreams of all those who saw their album without even knowing that such a thing is happening. The members go-alive dare to claim that their energy had been in the world much earlier. The idea is that Jánošík, Winnetou, Zoro, Christopher Robin, Alice, Harry Potter, Bubačka, Bob Marley, Jéža, Three Musketeers had been here much earlier. In conclusion, they say that once upon a time, in the west, they could not form a group. This was made possible for them only a year ago, in the time of multimedia and virtual progress.
The magic place where the group Vyvrhel originated is a chimney near the river with three banks, in a cute village in Moravia.
The program of Vyvrhel: fighting windmills, embodying the invisible, saving revived places with irreplaceable atmosphere and charm.
Attention: the Vyvrhel group is such a closed society that only members go-alive can join.

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová