Herní artefakty / Playground

Terezka Damcová

Matka Kouzelnice

(Zvuková hlava)
Kouzelnice sedí na pařízku v soumračným lesíku. Paprsky měsíce jí světlí tvář naplněnou obrazy, které pomalu ožívají v rysech, záhybech kůže zvrásněné prastaré krajiny pralesů. Oči Matky lesknou se ve tmě, dechem, tlukotem zvířat v pohybu.Uši Kouzelnice slyší zpěvy rostlin. Matka kouzelnice miluje svoje děti a že jich má hodně. V údolí si ji vede za ručičku malej skřítek Vítek. U potoka se k ní vine kytička Tonička. Na poli ji zdraví jetel Pavel. Na pasece zaplesá kolouch Sašetka. Doma neposlouchá Pepa Řepa. V mracích matku vítá straka Dita. Chameleón David snědl celý balík sladkostí od Kosti, teď nebude večeřet. V koutu džungle tiše heká, na pomoc mu spěchá hlemýžď Péťa. Však vidíte, děti, kolik mamka má starosti a radosti s váma. Aby všechny vychovala, kouzelnicí musí bejt, to ví aji strejda Vejr.

Mother the Sorceress

(a head of sounds)
The sorceress is sitting on a stump in a twilight grove. The moon rays light her face full of images, which slowly go alive in features, wrinkles of skin of the age-old landscape of primeval forests. Mother’s eyes glisten in the dark, by breath, beat of animals moving. Sorceress’s ears can hear the signing of plants. Mother the Sorceress loves her children, and she’s got many. In the valley, little Pixy Pim holds her hand. Vítek. By the brook, Fony the little Flower, who likes to touch her. In the field, Clover Clive says hello. Tonička. Pavel. In the clearing, Fawn Fay happily gallops around. At home, Beet Beatrix, who never listens. In the clouds, Magpie Maggie welcomes the Mother. Sašetka. Pepa Řepa. Dita. Chameleon David has eaten a full bag of sweets from the Bone, he is not going to eat any dinner now. He is groaning in the jungle, Snail Sam is hurrying to help Péťa. Well, you can see, kids, how many worries and how much happiness Mother gets from you. To bring everybody up, she must be a sorceress, even Owl the Auntie knows.

Terezka Damcová Terezka Damcová
zvuková ukázka [mp3]

Dcera Pták

(Zvuková hlava)
Děda pozoruje vnučku, co si hraje v koutu zahrady na zmutovaný indiány. Holčička má na vláscích čelenku z kohoutích per. Pod nosem se pyšní domalovaným knírkem. Proužkaté triko, co jí kulatí pupík, připomíná dědovi Pepka námořníka. Zvedl se vír barevného listí, i holčička vzlétá. Kohoutí peří se mění v šerosvitu pozdního odpoledne na zářivou růž plameňáčího těla. Tlesknutím fosforového krokodýla holčička už není plameňák, ale malý leopard s dětskou tváří, sedí na obrovitánským pelikánovi, který běží krajinou Vysočiny. Lítajícímu fosforovému krokodýlu vlají dlouhé pramínky vlasů ve větru. Cestuje za leopardí holkou, ale než se v noci potká měsíc s hvězdou, ti dva se sejdou. Nad krajinou hravě létá orel Péťa, hlídá dědův sen.

Daughter the Bird

(a head of sounds)
Granddad is watching his granddaughter, who is playing in the garden corner, pretending to be a mutated Indian. The girl’s got a headband from cock’s feathers in her hair. Under her nose, there is a painted moustache. The striped T-shirt on her belly reminds her Granddad of Popeye. There is an eddy of colourful leaves, also the girls gets lifted. The cock’s feathers in the light of late afternoon change into a bright rose of a flamingo’s body. When the phosphor crocodile claps, the girls is a flamingo no more; she is a leopard with a child’s face sitting on a huge pelican which is running through the landscape of the Highlands. The flying phosphor crocodile’s long strands of hair flutter in the wind. The crocodile is trying to catch the leopard girl but before the Moon meets a star, they will meet again. Eagle Eton is flying above the land, watching the Granddad’s dream.

Terezka Damcová Terezka Damcová
zvuková ukázka [mp3]

Syn Ryba

(Zvuková hlava)
V divokým, hlubokým oceánu žila v rybí vílu zakletá princezna. Né že by jí tam nebylo dobře, mezi tou podmořskou faunou a florou, ale nudila se. Tak si jen tak pro zábavu, zkonstruovala na vodním mechanickým soustruhu další čtyři ruce. Ona to byla taky praktická záležitost, protože takhle stihla více činností najednou jako např.: šití ponožek pro mořský šneky, pěstovaní chaluh za úplňku, leštění placatejch kamenů, stříhání delších fousů rakům, čištění rybích lodiček, tanec po rukách…Po večerech se princezna nudila, tak si dlouhé noční chvíle krátila psaním bajek z mořského prostředí. Nejraději si vymejšlela pohádky o spanilým, chrabrým princi, co ji přijde zachránit před strašlivou podvodní babicí, která ji nudí k smrti. Jednou přišel, byl to princ, bavič. Uměl se proměnit v delfína. Celý dlouhý odpoledne vozil princeznu po dně mořském.

Son the Fish

(a head of sounds)
In the wild deep ocean an enchanted princess in the body of a fish fairy. Not that she would not be all right, among the sea fauna and flora, but she was bored. So just for fun, she devised four more hands using a water mechanical turner. It was quite practical because she managed more activities at once this ways, such as: sawing socks for sea snails, growing seaweed in the full moon, polishing flat stones, cutting longer beards of crawfish, cleaning fish boats, dancing on hands... In the evenings, the princess was bored so she passed the time writing stories from the sea. Most she likes stories about a charming brave prince, who will come and save her from a horrible underwater crone who bores her to death. Once, the prince came, he was an entertainer. He could turn into a dolphin. All the long afternoon he drove the princess along the sea bottom.

Terezka Damcová Terezka Damcová
zvuková ukázka [mp3]

Mlok

(Skluzavka)
Stín větví listnáčů na pasece tetuje roztodivné ornamenty na hřbet mloka. Kol dokola tančí roj chobotnicích vil. Křehkými levitujícími chapadly ovinuly mloka. Do vytetovaného stínu stromů se přitiskly k mločímu tělu skelnatými přísavkami. Mloka tanec nebaví, už je pozdě. Jde si zaplavat do tůňky, u které z houští juká Bubačka.

Salamander

(a slide)
The shadows of leafy tree branches are tattooing wonderful ornaments on the salamander’s back. A flock of octopus fairies are dancing around. They have wrapped the salamander with their levitating tentacles. They pressed into the salamander’s body, to the tattooed tree shadows, with their glassy suckers. The salamander doesn’t like the dance, it is late. It’s having a swim in the pond where Bubacka peeps from the bush.

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová

Princ (milenec)

(horolezecká stěna)
V divoké savaně žirafa se namane, pozoruje ještěrku, co se valí na štěrku. Vír okřídlených koníků běží listem růžovým. V baculatých růžích chrlí oheň zběsile hnědý hřebec, Vasile. Na motýlích křídlech plachtí ňouma skřítek. Kočka s květinovým ocáskem čmuchá kosím zobáčkem. Pod statnou sosnou šakali si sosnou (jako že loknou) moku bylinného. Posílí se na draka, zlodějského parchanta. Mé, bů, už se bojí, jak to takhle dopadne u záchodku ve vaně. Ve vaně je moře, v něm si plave Božej. Božej nevstal k snídani, teď nervní je, čeká na filé. Dlouhý vlasy chaluhy končí plavci u huby. Kraula jede šnek, co sem taky vlez. Na vrcholu temene tam se poměje, přivítá ho pěkná víla. Je ta ale velká síla.

Prince Lover

(a rock climbing wall)
In the wild savannah a giraffe lives, watches a lizard which lies on gravel. An eddy of winged horses galloping through rose leaves. A brown stallion belches out fire furiously, sitting in plump roses. Funny pixy flying on butterfly’s wings. A cat with a flowery tail sniffs with her blackbird’s beak. Under the big pine jackals drink some herbal tea. They will get strong against the dragon robber. Boo hoo, they are afraid, how this will end up in the bathtub. In the bathtub there is a sea with Edgar swimming in it. Edgar didn’t get up for breakfast, now he’s nervous, waiting for fish. Long hair, seaweed ending at the swimmer’s mouth. The snail which has also got in here is crawling slowly. At the top of head, it will have a good time, a nice fairy welcomes it. Wow, that’s a hit.

Terezka Damcová Terezka Damcová

Princezna (milenka)

(horolezecká stěna)
Bubačka s kamarádem žabákem vyrazili lesní cestou na výlet. Zajížděj novej vůz s ovocným vstřikováním do motoru, s pneumatikami značky vořech, se šesti trubač vejfukama a s mravenčím pohonem pro automatické ovládaní oken i střechy vozu. Míjejí gigantický muchomůrky, když tu náhle ze zatáčky vyřítí se na Pesanovi jedoucí kočka Elza. Princezna pavích per, oči z nových sfér.

Princess Lover

(a rock climbing wall)
Bubacka with her friend frog have set out for a trip on a forest path. They are running in a new vehicle with fruit injecting to the engine, with tyres brand Nut, with six exhaust pipes and ant motor for automatic opening and closing of the windows and the roof. They are going past gigantic toadstools, when suddenly Cat Elsa comes from the curve riding the Doggy. The princess with peacock feathers, eyes from new spheres.

Terezka Damcová Terezka Damcová

Ryba - tunel

(průlezný zvukový tunel,domeček)
Stojím s mamkou na balkoně panelového domu. Před chvilkou jsme byly v babiččiným bytě, zkoušely si masky pradávnejch indiánů. Masky oplývaly reliéfní deformací vnitřní obličejové části. Pokaždé, když jsme si škrabošky sundaly, na tváři zůstal otisk. Ale zpět k výhledu z balkonu, pod panelákem tetelí se děti ve stínu borovice. Hrají si s nafukovacími barevnými kříži. Teď zrovna nějakej malej rošťák bouchl holčičku jedním barevným náfukáčem po hlavě.Vůbec ji to nebolí, jede polem v okolí. V přítmí vysoké pinie podřimuje velryba, majitelka kaleidoskopického zraku, modrého fraku a taky kníru od sumce. Děti se s rybou kamarádí, na důkaz toho jim ryba dovolila prolízat svým břichem. Mláďata vesele rotují v elektronkovém proudu, mezi pusou a ocasem.

Fish

(a crawling tunnel with sounds, a little house)
I’m standing with my Mum on the balcony of our block of flats. A while ago we were in Granny’s flat, trying masks of ancient Indians on. The masks had relief deformations of the inner face. Every time we took the masks off, a print was left on our faces. But back to the view from the balcony. Under the block kids tingle in the shade of the pine. They are playing with inflatable coloured crosses. Right now, a little rascal has hit a girl with one of the inflatables. She’s OK, no pain. A whale is slumbering in the dark of the tall pine. She is an owner of a kaleidoscopic sight, a blue suit and also a moustache from a catfish. The kids make friends with the whale and she lets them crawl through her belly. The young ones cheerfully rotate in the stream, between the mouth and the tail.

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová

Sova

(skákací panák)
Stará sova sedí na větvi. Kulí hypnotický bulvy, pozoruje lesní myšlenky pádlující kosmickou rychlostí hvězdnou oblohou. U přemýšlení zvládá zkoušet děti z matiky a skoku po jedné i dvou nohách či rukách.

Owl

(hopscotch)
An old owl is sitting on a branch. It is goggling its hypnotic eyeballs, watching the forest ideas paddling through the starry sky with a cosmic speed. While thinking, it can still test the kids on maths and jumping on one and both legs and hands.

Terezka Damcová Terezka Damcová

Herní artefakty

Návrhy artefaktů jsem nakreslila a vymodelovala v zimě roku 2008. Herní artefakty budou umístěny v obnoveném parku Mlýnská Strouha, v historickém jádru města Plzeň. Autory parku Mlýnská struha jsou Doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová a Prof. Ing. Jiří Damec, CSc. Zvuk k hlavám vytváří Pavel Magda + Bubačka.

Playground artefacts

I designed the artefacts in winter 2008. The playground artefacts will be placed in the renewed park Mlýnská Strouha in the historical centre of Plzeň. The authors of the Mlýnská Strouha Park are Doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová and Prof. Ing. Jiří Damec, CSc.

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová